Search
Close this search box.

Condicions legals

Contracte de lloguer

1.- La prolongació del contracte de lloguer requerirà el vistiplau de l’empresa. La prolongació ha de ser sol·licitada abans del venciment del contracte en vigor. La prolongació pot ésser denegada sense justificació.

2. L’incompliment de l’hora de devolució ocasionarà un càrrec addicional al client de 10 euros per hora de retard. Si no es fa el lliurament el dia estipulat en el contracte, el càrrec addicional ocasionat serà de 50 euros per dia de retard. En no realitzar el lliurament, en cas de conèixer el parador, l’arrendador podrà prendre possessió immediata la bicicleta al lloc on es trobi, sense tenir dret a cap reclamació per part de l’arrendatari.

3.- L’arrendatari tornarà el material complet (bicicleta i accessoris que s’hagin facilitat) i en el mateix estat i condicions en què se li va lliurar. Qualsevol reclamació pel que fa a l’estat de la bicicleta ha de ser formalitzada en el moment del lliurament. El cost per reparació o reposició de la bicicleta i/o del material anirà a càrrec de l’arrendatari, que haurà d’informar l’arrendador, dels danys ocasionats en aquest material o del mal funcionament. L’arrendatari està obligat a anar amb compte i prendre totes les precaucions necessàries per protegir la bicicleta i l’equip llogat de danys, pèrdua o robatori. Si es produeix qualsevol de les situacions esmentades durant el període de lloguer, el client assumirà de manera immediata la totalitat dels costos de reposició ocasionats a preu de tarifa o de mercat. Al final del període de lloguer l’arrendador determinarà les condicions d’entrega del material llogat i valorarà donat el cas, les pèrdues o danys ocasionats, que seran facturats al client.

4.- L’arrendatari està obligat en tot moment a fixar correctament amb el cadenat i cadena de seguretat la bicicleta quan no les tingui a la vista (passar el cadenat pel quadre, seient i rodes i lligar la bicicleta a un pal fixat a terra o bici pàrquing). Serà responsabilitat de l’arrendatari adoptar les mesures per evitar el robatori, pèrdua, furt, etc. de la bicicleta. En cas de robatori, furt, pèrdua, etc., l’arrendatari haurà de pagar el valor del bé objecte de la pèrdua, furt, robatori o acció similar.

5.- L’arrendatari declara estar en perfectes condicions de salut, ser capaç de manejar una bicicleta i posseir el control necessari de l’equipament llogat. D’altra banda, l’arrendatari declara conèixer les tècniques bàsiques de conducció de bicicletes i reparacions bàsiques davant de possibles avaries de la bici, assumir el risc que suposa realitzar una activitat d’aquestes característiques al medi natural, pel seu compte i risc i sense comptar amb el servei d’un guia professional i reconeix la presència d’una sèrie de perills objectius en aquest mitjà, els quals en la majoria dels casos són impossibles o molt difícils de predir per l’empresa que lloga, a l’hora de poder-los advertir a l’usuari del servei de lloguer. De la mateixa manera l’arrendatari com a conductor de la bicicleta llogada o com a persona que autoritza un menor a càrrec seu a conduir-la, és en tot cas responsable de la seva condició psicofísica, així com de qualsevol problema o incidència que pogués tenir per motius de malaltia, al·lèrgia, medicació a què estigui sotmès, discapacitat, estar sota els efectes de substàncies relaxants, excitants o al·lucinògenes o qualsevol altre motiu que pugui en un moment donat afectar la seva seguretat.

6.- En aquest acte l’arrendatari lliura a l’arrendador, una fiança de 200 euros mitjançant targeta de crèdit, que servirà per respondre dels possibles danys causats a la bicicleta o l’equipament llogat, aquesta fiança serà reemborsada en finalitzar el contracte. En cas de pèrdua o robatori de la bicicleta, l’arrendador perdrà tot el dret a la fiança, i ha de comunicar immediatament aquesta circumstància. En cas d’accident o incident que afecti les condicions mecàniques de les bicicletes, l’arrendatari té l’obligació de comunicar-ho immediatament al telèfon de contacte habilitat. Els imports addicionals que hagi de cobrar l’arrendador en virtut del que disposen aquestes Condicions Específiques es podran cobrar directament de la fiança i en el cas que aquests superessin l’import de la fiança, l’excés el podrà carregar l’arrendador directament al compte de la targeta de crèdit consignada per l’Arrendatari sense necessitat que aquest hagi de signar novament. L’Arrendatari autoritza aquesta operació mitjançant la signatura del present contracte.

7.- El lloguer de bicicleta no inclou assegurança de danys propis, per això l’arrendatari és responsable de tots els danys materials o personals que pugui patir. El lloguer es realitza amb la cobertura de l’assegurança de RC corresponent que cobreix tots els danys causats per origen del lloguer a tercers, persones o béns. És responsabilitat de l’arrendatari i del/s seu/s acompanyant/s respectar les normes de trànsit espanyoles i conduir amb cura i respectar els vianants i animals que pogués trobar-se.

8.- La utilització de la bicicleta serà exclusiva per part de l’arrendatari, i no podrà ser utilitzada per persona diferent del mateix. Així mateix, l’arrendatari no podrà cedir, vendre, hipotecar, permutar o subllogar la bicicleta o part d’aquesta, així com les eines i els elements lliurats amb aquesta, sent l’arrendatari responsable en tot moment dels trencaments, desperfectes, pèrdues, etc. . que pateixin els béns. L’arrendatari, per iniciativa pròpia, no podrà integrar cap element a la bicicleta. Es prohibeix el desmuntatge i/o manipulació parcial i/o total de la bicicleta, llevat que es tracti d’una reparació i sempre que tingui les competències per fer-ho.

9.- L’edat mínima recomanada per utilitzar les bicicletes elèctriques és de 14 anys. Els menors de 18 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta i responsable amb permís signat de pares o tutors, garantint la responsabilitat civil i econòmica.

10.- Es prohibeix la utilització de la bicicleta en terrenys o en condicions inapropiades, (com per exemple: en escales, camins no autoritzats o senders no transitables, etc),. així com en aquells que estiguin expressament prohibits. Quan se circuli per vies públiques s’hauran de seguir les normes de circulació pertinents, i el seu incompliment serà responsabilitat directa del conductor del vehicle. No sautoritza a participar en campionats o competicions amb els vehicles de lloguer.

11.- El Quilometratge màxim per dia és de 100Km, excepte autorització de l’Arrendador.

12.- És obligatori lús de casc homologat; en cas de no disposar, se’n facilitarà un sense cost addicional durant el període de lloguer. La no-utilització d’aquesta mesura de seguretat no causarà cap responsabilitat per part de l’arrendador.

13.- L’usuari es compromet durant el temps que duri el lloguer a aparcar la bicicleta en zones adequades que no interfereixin el pas ni potenciïn situacions d’inseguretat, i degudament vigilades.

14.- Les dades facilitades pel client, seran utilitzades exclusivament per a la correcta prestació del servei contractat, podent sol·licitar, d’acord amb la llei, el seu accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant comunicació per qualsevol mitjà a l’arrendador.

15.- El client declara llegir, escoltar, comprendre i preguntar en cas de dubte els consells generals que, quant a l’ús específic del material llogat, del material personal recomanat i els consells bàsics de seguretat, conducta i respecte al medi ambient, siguin comentats i adjuntats al document informatiu, per l’empresa de lloguer al lliurament del material llogat.

16.- Aquest contracte es regeix per la llei espanyola.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

Si l’Arrendatari cancel·la la reserva amb una antelació de més de 7 dies l’Arrendador us farà la devolució de l’import pagat descomptant-vos el 10% per despeses d’administració.

Si l’Arrendatari cancel·la la reserva amb una antelació menor a 7 dies rebrà per part de l’Arrendador un val sobre l’import pagat amb vigència d’un any.

Si la cancel·lació de la reserva es produeix sense preavís, l’arrendador no farà cap devolució.

Cistella de la compra